آجیل و خشکبار گرامی سان

 نیشابور     میدان خیام – خیابان مسیح – بعدازمسیح ۱۴